اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های ADSL
2مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 50 + 5% گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 250,000ریال 727,500ریال 1,410,000ریال 2,700,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
4مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 80 + 5% گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 400,000ریال 1,164,000ریال 2,256,000ریال 4,320,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
8مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 160 + 5% گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 500,000ریال 1,455,000ریال 2,820,000ریال 5,400,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
16مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 300 + 5% گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 800,000ریال 2,328,000ریال 4,512,000ریال 8,640,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
سرویس 8 مگابیت با آستانه مصرف منصفانه 1000+ 5% گیگابایت ماهیانه (کد تایید طرح: 520332)
--- 500,000ریال 1,455,000ریال 2,820,000ریال 5,400,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
--- --- --- --- --- --- ---
سرویس های ADSL
سرویس با پهنای باند 1Mb (برنزی) - با ترافیک 5 گیگابایت اینترنت بین الملل ماهانه+ 5% (کد تایید طرح 523180)
--- 200,000ریال 582,000ریال 1,128,000ریال 2,160,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
سرویس با پهنای باند 512Kb (برنزی) - با ترافیک 2 گیگابایت اینترنت بین الملل ماهانه + 5% گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح 523180)
--- 125,000ریال 363,750ریال 705,000ریال 1,350,000ریال --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 5گیگابایت (کد تایید طرح: 520335)
100,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 1گیگابایت (کد تایید طرح: 520335)
20,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 3گیگابایت (کد تایید طرح: 520335)
60,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 10گیگابایت (کد تایید طرح: 520335)
190,000ریال --- --- --- --- --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
2مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 50 + 5% گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 250,000ریال 727,500ریال 1,410,000ریال 2,700,000ریال --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
4مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 80 +5% گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 400,000ریال 1,164,000ریال 2,256,000ریال 4,320,000ریال --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
8مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 160 + 5% گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 500,000ریال 1,455,000ریال 2,820,000ریال 5,400,000ریال --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
16مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 300 +5% گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 800,000ریال 2,328,000ریال 4,512,000ریال 8,640,000ریال --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 5گیگابایت (کد تایید طرح: 520335)
100,000ریال --- --- --- --- --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 1گیگابایت (کد تایید طرح: 520335)
20,000ریال --- --- --- --- --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 3گیگابایت (کد تایید طرح: 520335)
60,000ریال --- --- --- --- --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 10گیگابایت (کد تایید طرح: 520335)
190,000ریال --- --- --- --- --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
1مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 10گیگابایت ماهانه + 5% (کد تایید طرح 522734)
--- 200,000ریال 582,000ریال 1,128,000ریال 2,160,000ریال --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
512کیلوبایت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 4 + 5% گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح 522734)
--- 125,000ریال 363,750ریال 705,000ریال 1,350,000ریال --- ---
"نکته : منظور از ستون فقط یکبار این است که بسته خریداری شده به صورت خودکار تمدید نمی شود."

خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
حجم اضافه پهنای باند
حجم اضافه پهنای باند اشتراکی | 5گیگابایت (کد تایید طرح: 523198)
85,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه پهنای باند
حجم اضافه پهنای باند اشتراکی | 1000گیگابایت (کد تایید طرح: 523198)
11,600,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه پهنای باند
حجم اضافه پهنای باند اشتراکی | 200گیگابایت (کد تایید طرح: 523198)
2,260,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه پهنای باند
حجم اضافه پهنای باند اشتراکی | 100گیگابایت (کد تایید طرح: 523198)
1,150,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه پهنای باند
حجم اضافه پهنای باند اشتراکی | 500گیگابایت (کد تایید طرح: 523198)
5,650,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه پهنای باند
حجم اضافه پهنای باند اشتراکی | 2000گیگابایت (کد تایید طرح: 523198)
23,200,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه پهنای باند
حجم اضافه پهنای باند اشتراکی | 300گیگابایت (کد تایید طرح: 523198)
3,400,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه پهنای باند
حجم اضافه پهنای باند اشتراکی | 750گیگابایت (کد تایید طرح: 523198)
9,250,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه پهنای باند
حجم اضافه پهنای باند اشتراکی | 30گیگابایت (کد تایید طرح: 523198)
365,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه پهنای باند
حجم اضافه پهنای باند اشتراکی | 50گیگابایت (کد تایید طرح: 523198)
580,000ریال --- --- --- --- --- ---
"نکته : منظور از ستون فقط یکبار این است که بسته خریداری شده به صورت خودکار تمدید نمی شود."

سرویس TD-LTE

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های TD-LTE
بسته شروع TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت) -مودم TFi60-S1 | سه ماهه | 50 گیگ+ 5%(کد تایید طرح:523349)
--- --- 20,000,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت) -- یکساله - 1000 + 5% گیگابایت به همراه مودم TFi60-G1 (کد تایید طرح: 523349)
--- --- --- --- 30,000,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت) -مودم HWS32 | یکساله | 1000 گیگ+ 5% (کد تایید طرح:523349)
--- --- --- --- 34,900,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت) -مودم TFi60-S1 | سه ماهه | 200 گیگ+ 5% (کد تایید طرح:523349)
--- --- 23,300,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت) -مودم TFi60-S1 | شش ماهه | 300 گیگ+ 5% (کد تایید طرح:523349)
--- --- --- 25,000,000ریال --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت) -مودم TFi60-S1 | یکساله | 1000 گیگ+ 5% (کد تایید طرح:523349)
--- --- --- --- 35,200,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت) -مودم TFi60-S1 | یکساله | 500 گیگ+ 5% (کد تایید طرح:523349)
--- --- --- --- 28,800,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت)-مودم TFi60-G1 | سه ماهه | 200 گیگ+ 5% (کد تایید طرح:523349)
--- --- 19,200,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت) -مودم HWS32 | یکساله | 500 گیگ+ 5% (کد تایید طرح:523196)
--- --- --- --- 28,500,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت) -- یکساله 700+ 5% گیگابایت به همراه مودم TFi60-G1 (کد تایید طرح: 523138)
--- --- --- --- 27,800,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت) -- شش ماهه 500+ 5% گیگابایت به همراه مودم TFi60-S1 (کد تایید طرح: 523138)
--- --- --- 27,000,000ریال --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 5 گیگابایت (کد تایید طرح: 520565)
137,500ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 10 گیگابایت (کد تایید طرح: 520565)
250,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 20 گیگابایت (کد تایید طرح: 520565)
450,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 50 گیگابایت (کد تایید طرح: 520565)
1,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 100 گیگابایت (کد تایید طرح: 520565)
1,750,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 2 گیگابایت (کد تایید طرح: 520565)
70,000ریال --- --- --- --- --- ---
سیمکارت TDLTE
بسته شروع|سیمکارت TD-LTE(سرعت 1 تا 80 مگابیت)| یک ماهه | 20 +5% گیگابایت به همراه سیم کارت(کد تایید طرح: 523351)
--- 700,000ریال --- --- --- --- ---
سیمکارت TDLTE
بسته شروع|سیمکارت TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت)| یک ماهه | 50 + 5% گیگابایت به همراه سیم کارت(کد تایید طرح: 523351)
--- 1,100,000ریال --- --- --- --- ---
سیمکارت TDLTE
بسته شروع|سیمکارت TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت)| سه ماهه | 100 + 5% گیگابایت به همراه سیم کارت (کد تایید طرح: 523351)
--- --- 2,000,000ریال --- --- --- ---
سیمکارت TDLTE
بسته شروع|سیمکارت TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت)| شش ماهه | 180 + 5% گیگابایت به همراه سیم کارت(کد تایید طرح: 523351)
--- --- --- 3,450,000ریال --- --- ---
سیمکارت TDLTE
بسته شروع|سیمکارت TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت)| یکساله | 250 + 5% گیگابایت به همراه سیم کارت(کد تایید طرح: 523351)
--- --- --- --- 5,150,000ریال --- ---
سیمکارت TDLTE
بسته شروع|سیمکارت TD-LTE (سرعت 1 تا 80 مگابیت)| یکساله | 480 + 5% گیگابایت به همراه سیم کارت(کد تایید طرح: 523351)
--- --- --- --- 8,300,000ریال --- ---
"نکته : منظور از ستون فقط یکبار این است که بسته خریداری شده به صورت خودکار تمدید نمی شود."